Eating and Exercise Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eating and Exercise Activity
Mô tả Inquiry activity used in class for two class periods. I used this activity with my pre-service elementary teachers. They have strong pre conceptions so you have to ask them if they used the sim after a few key places that are described in the notes doc.
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá BMI, diet, exercise, health, heart strain, heart strength, weight loss
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Wendy Adams
Email liên lạc wendy.adams@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 05/11/2010
Ngày cập nhật 05/11/2010