Ladybug Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ladybug Activity
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Uniform Circular Motion
Mô phỏng Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả todd hendricks, John Barber, Andrew Defever
Email liên lạc tjh131107@aol.com
Trường / Tổ chức college
Ngày đăng ký 01/10/2009
Ngày cập nhật 01/10/2009