Guided Discovery: BMI, BMR, Calories in/out


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guided Discovery: BMI, BMR, Calories in/out
Mô tả Created as part of a station lab to investigate effects of diets with varying compositions. Energy in/out calculations, determining BMI, BMR, and what impacts them, long term effects of current student diets.
Chủ đề Hoá học, Khác, Sinh học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bmi, bmr, chemistry, diet, exercise, nutrition
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Steve Vendome
Trường / Tổ chức East Brunswick High School, NJ
Ngày đăng ký 22/05/2009
Ngày cập nhật 22/05/2009