Balloons and Bouyancy: An Introduction to Bouyancy - (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balloons and Bouyancy: An Introduction to Bouyancy - (Inquiry Based)
Mô tả I used this acitivity as part of a unit on Fluids. Learning Goals: Students will be able on a molecular level to: Explain why a rigid sphere would float or sink. Describe the differences between the balloon, rigid sphere, and helium balloon. Explain why a hot air balloon has a heater. Determine what causes helium balloon to rise up or fall down in the box.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bouyancy, gas, molecular, phet activity
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 06/04/2008
Ngày cập nhật 09/07/2013