Moving Man Algebra uses


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man Algebra uses
Mô tả We adapted the simulation for pre-calculus and calculus students. The main goal of the activity is to have students construct algebraic equations to generated position, velocity, and acceleration graphs.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Calculus
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Andrzej Sokolowski, Jolanta Sokolowska
Trường / Tổ chức Magnolia West High School
Ngày đăng ký 30/06/2007
Ngày cập nhật 22/11/2008