Atomic models homework (Inquiry based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atomic models homework (Inquiry based)
Mô tả This is a homework activity in which students used the simulation to analyze the differences in the experimental predictions of each model of the atom and explain the reasoning behind the development of the models. It was developed to be used in a sophomore level modern physics course, after lecture instruction on atomic models. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. Please email phethelp@colorado.edu if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atomic Structure, Periodic Table, atom, phet activity
Mô phỏng Mô hình Nguyên tử Hydrogen, Tán xạ Rutherford (HTML5), Tán xạ Rutherford


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 18/06/2007
Ngày cập nhật 18/08/2016