Energy Skater -- Introduction to Mechanical Energy Conservation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skater -- Introduction to Mechanical Energy Conservation
Mô tả I use this activity to introduce conservation of energy. The lesson worked great this year! I kept returning to the simulation throughout the energy unit to ask conceptual questions about energy conservation. It really seemed to help students understand the concept. Learning goals: o Draw a picture that explains potential energy o Draw a picture that explains kinetic energy o Write an explanation of "conservation of energy" in your own words with pictures.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Karen King
Email liên lạc kingkar@missouri.edu
Trường / Tổ chức Denver School of Science and Technology
Ngày đăng ký 02/04/2007
Ngày cập nhật 28/04/2015