Reactions and Rates 3: Introduction to Equilibrium (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactions and Rates 3: Introduction to Equilibrium (Inquiry Based)
Mô tả This is the third in a series of activities that use Reactions and Rates. In June 2009, I revised the series. Learning Goals: Students will be able to: Use a physical experiment to model chemical equilibrium; Sketch how the number of reactants and products will change as a reaction proceeds; Predict how changing the initial conditions will affect the equilibrium amounts of reactants and products; Predict how the shape of the reaction coordinate will affect the equilibrium amounts of reactants and products.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equilibrium, Kinetics, chemistry, graph, molecule, phet activity
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 11/03/2007
Ngày cập nhật 09/07/2013