THE MOVING MAN: DISTANCE, DISPLACEMENT, SPEED & VELOCITY


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề THE MOVING MAN: DISTANCE, DISPLACEMENT, SPEED & VELOCITY
Mô tả I adapted one of your submissions and made it simpler for middle school and high school physical science classes. It deals only with motion and its effects on a "displacement vs. time" graph. I hope that you or someone else finds it helpful.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Timothy Blesse
Trường / Tổ chức Bishop Machebeuf Catholic High School
Ngày đăng ký 11/02/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007