Discovering Newton's Second Law A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering Newton's Second Law
Mô tả After an introduction t Newton's first law I had kids use the Motion in 1D simulation to come up with his second law on their own.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Patricia Martinez
Trường / Tổ chức Greeley Central High
Ngày đăng ký 13/11/2006
Ngày cập nhật 31/01/2009