Introduction to Forces in 1-D


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Forces in 1-D
Mô tả This activity is designed to allow students to experiment with forces in 1-D and try to create a relationship between Force, Mass and Acceleration (Newton's second law) on their own. In addition, it allows students to experiment with friction and the effects of friction on stationary and moving bodies.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Katherine Frett
Trường / Tổ chức Green Mountain High School
Ngày đăng ký 30/10/2006
Ngày cập nhật 18/09/2007