Moving Man II: Acceleration vs. Time


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man II: Acceleration vs. Time
Mô tả This activity was stitched together from various other activities, so much of the wording is that of other authors. This activity was designed to be performed after the Velocity vs. Time lab with high school students in an Inquiry Physics class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 20/09/2005
Ngày cập nhật 02/09/2015