Faradays Electromagnetic Lab: Generating Electricity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Faradays Electromagnetic Lab: Generating Electricity
Mô tả This assignment is intended as an assignment the students will complete outside of class either at home or in a library The students will: Develop an understanding of how electricity can be generated using a magnetic field Develop an understanding of how varying conditions influence the amount of electricity generated. These conditions include: o The number of coils o The area of the coils o The speed of the magnet o The polarity of the magnet o The strength of the magnetic field
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Steve Reeves
Trường / Tổ chức Standley Lake High School
Ngày đăng ký 04/08/2005
Ngày cập nhật 25/07/2007