เบราเซอร์ของท่านขาดคุณสมบัติที่จะแสดงผลสถานการณ์จำลองแบบ HTML5 ต้องเป็นเบราเซอร์ Internet Explorer 9+ ขึ้นไป หรือเวอร์ชันปัจจุบันของ Firefox, Chrome และ Safari เท่านั้น
Be an HTML5 Hero!

By converting our sims to HTML5, we make them seamlessly available across platforms and devices. Whether you have laptops, iPads, chromebooks, or BYOD, your favorite PhET sims are always right at your fingertips.

Become part of our mission today, and transform the learning experiences of students everywhere!

PhET Quick Tips

สถานการณ์จำลองแบบ HTML5

Screenshot of the simulation Molecule Shapes
Molecule Shapes
Screenshot of the simulation กฏของ Hooke
กฏของ Hooke
Screenshot of the simulation กฏของฟาราเดย์
กฏของฟาราเดย์
Screenshot of the simulation กฏของโอห์ม
กฏของโอห์ม
Screenshot of the simulation การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น
การดลองตัวเก็บประจุ: ขั้นต้น
Screenshot of the simulation การดุลสมการเคมี
การดุลสมการเคมี
Screenshot of the simulation การมองแสงสี
การมองแสงสี
Screenshot of the simulation คลื่นในเส้นเชือก
คลื่นในเส้นเชือก
Screenshot of the simulation ความเข้มข้น
ความเข้มข้น
Screenshot of the simulation ค่า pH
ค่า pH
Screenshot of the simulation ค่า pH: พื้นฐาน
ค่า pH: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Screenshot of the simulation เซลล์ประสาท
เซลล์ประสาท
Screenshot of the simulation ทำให้สมดุล
ทำให้สมดุล
Screenshot of the simulation บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์
บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์
Screenshot of the simulation ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์
ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์
Screenshot of the simulation โมลาริตี
โมลาริตี
Screenshot of the simulation โมเลกุลและแสงขาว
โมเลกุลและแสงขาว
Screenshot of the simulation รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน
รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation แรงดันในของเหลว
แรงดันในของเหลว
Screenshot of the simulation แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
Screenshot of the simulation สถานะของสสาร
สถานะของสสาร
Screenshot of the simulation สถานะของสาร: เบื้องต้น
สถานะของสาร: เบื้องต้น
Screenshot of the simulation สร้างอะตอม
สร้างอะตอม
Screenshot of the simulation สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ
สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ
Screenshot of the simulation สารละลายกรด-เบส
สารละลายกรด-เบส
Screenshot of the simulation แสงที่หักเห
แสงที่หักเห
Screenshot of the simulation Area Builder
Area Builder
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
Screenshot of the simulation Arithmetic
Arithmetic
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Energy Skate Park: Basics
Energy Skate Park: Basics
Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
Screenshot of the simulation Fraction Matcher
Fraction Matcher
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Gene Expression Essentials
Gene Expression Essentials
Screenshot of the simulation Graphing Lines
Graphing Lines
Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope-Intercept
Screenshot of the simulation Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Screenshot of the simulation Gravity Force Lab
Gravity Force Lab
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
Screenshot of the simulation Masses and Springs
Masses and Springs
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation Pendulum Lab
Pendulum Lab
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Resistance in a Wire
Resistance in a Wire
Screenshot of the simulation Rutherford Scattering
Rutherford Scattering
Screenshot of the simulation Trig Tour
Trig Tour
Screenshot of the simulation Unit Rates
Unit Rates
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference
new-ribbon Screenshot of the simulation Waves Intro
Waves Intro