การรวมเวกเตอร์

การรวมเวกเตอร์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • เวกเตอร์
 • องค์ประกอบเวกเตอร์
 • การรวมเวกเตอร์
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • เวกเตอร์
 • องค์ประกอบเวกเตอร์
 • การรวมเวกเตอร์
 • Equations

คำอธิบาย

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเวกเตอร์ โดยการลากเวคเตอร์ไปไว้บนกราฟแล้วเปลี่ยนแปลงค่าความยาวและมุมแล้วสังเกตดูผลรวม จากนั้นทั้งขนาด ค่ามุม และองค์ประกอบของแต่ละเวคเตอร์จะถูกแสดงผลไว้ในรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายสิ่งแสดงความรู้เกี่ยวกับเวคเตอร์โดยใช้คำอธิบายเชิงทั่วไป
 • เปลี่ยนรูปแบบของมุมของเวคเตอร์และองค์ประกอบย่อยต่างๆ

Standards Alignment

Common Core - Math

HSN-VM.A.1
(+) Recognize vector quantities as having both magnitude and direction. Represent vector quantities by directed line segments, and use appropriate symbols for vectors and their magnitudes (e.g., v, |v|, ||v||, v).
HSN-VM.A.2
(+) Find the components of a vector by subtracting the coordinates of an initial point from the coordinates of a terminal point.
HSN-VM.B.4
(+) Add and subtract vectors.
HSN-VM.B.4a
Add vectors end-to-end, component-wise, and by the parallelogram rule. Understand that the magnitude of a sum of two vectors is typically not the sum of the magnitudes.
HSN-VM.B.4b
Given two vectors in magnitude and direction form, determine the magnitude and direction of their sum.
HSN-VM.B.4c
Understand vector subtraction v - w as v + (-w), where -w is the additive inverse of w, with the same magnitude as w and pointing in the opposite direction. Represent vector subtraction graphically by connecting the tips in the appropriate order, and perform vector subtraction component-wise.
HSN-VM.B.5
(+) Multiply a vector by a scalar.
HSN-VM.B.5a
Represent scalar multiplication graphically by scaling vectors and possibly reversing their direction; perform scalar multiplication component-wise, e.g., as c(vx, vy) = (cvx, cvy).
HSN-VM.B.5b
Compute the magnitude of a scalar multiple cv using ||cv|| = |c|v. Compute the direction of cv knowing that when |c|v ≠ 0, the direction of cv is either along v (for c > 0) or against v (for c < 0).
เวอร์ชัน 1.0.0

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Clases Demostrativas Interactivas (ILD) de Vectores การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Vector Addition 2: Understanding Force equilibrium (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Guia do Estudante - Encontre o Vetor Resultante RONIVAN SOUSA DA SILVA SUTTINI ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Soma de Vetores Juciane1 Matrtins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Figuras y cuerpos geométricos. Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย การบ้าน
Remote
คณิตศาสตร์
Guia de aprendizaje sobre vectores en simuladores jorge luis rodriguez acosta ม.ต้น ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Reforzamiento de vectores Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Vectors Worksheet Meriem Aoudia อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Vector addition worksheet Ahmad Khalid Nouman ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Adding vectors Yousef Maqatef อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Addition of two vectors Abdalla AlHarmoodi ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Vector Addition Worksheet Awis Anadani อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
การสาธิต
การบ้าน
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
vectors Alya Alhammadi อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Vectors_Lab_Report Abdullah Ziad อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Vectors Addition Ahmed S. Mahil อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Adding vectors Yahaya Yussif อุดมศึกษา-ขั้นสูง ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Adding Vectors Visually and Mathematically - Intro Jeremy smith ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Vectors for Physics 1 Mohammed Safouh Sakka Amini อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Addition of two vectors Sara Alruwaili ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Addition of two vectors Sara Alruwaili ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Worksheet vector Ghaith alhaji อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
victors worksheet Bahaa Hassan ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Vector Addition Maryam Aljaziri อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Vectors worksheet Ibrahim Lulu อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Forces at Equlibrium Abdulraheem Khudada ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
vector addition activity Amna Alsuwaidi ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Vector Addition Worksheet Anas Khaled Alhouria ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Adding Vectors Diaa Nasr อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Addition of two vectors Khalid Aljadhai อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
equilibrium of forces tahani sarayreh ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Forces at equilibrium Nawal Nayfeh ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Find The components of a vector Dr Akhlaq Ahmad ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Addition of Vectors by its Components Dr Akhlaq Ahmad ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Mbledhja e vektorëve
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Vektorların toplanması
Basque All Euskara Download Run now Bektore-batuketa
Bosnian All Bosanski Download Run now Sabiranje vektora
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Adição de Vetores ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Vector Addition_向量的加法
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 向量相加
Croatian All hrvatski Download Run now Zbrajanje vektora
Czech All čeština Download Run now Sčítání vektorů
Danish All Dansk Download Run now Vektor-addition
Dutch All Nederlands Download Run now Optellen van vectoren
English All English Download Run now Vector Addition
French All français Download Run now Addition de vecteur 
German All Deutsch Download Run now Vektor Addition
Greek All Ελληνικά Download Run now Προσθήκη διανύσματος
Hebrew All עברית Download Run now חיבור וקטורים
Hindi All हिंदी Download Run now सदिशों का योग 
Hungarian All magyar Download Run now Vektorösszeadás
Italian All italiano Download Run now Somma vettoriale
Japanese All 日本語 Download Run now ベクトル加算
Kazakh All Kazakh Download Run now Векторларды қосу
Korean All 한국어 Download Run now 벡터 더하기
Latvian All Latviešu Download Run now Vektoru saskaitīšana
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Векторын Нийлбэр
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Vektorsum
Persian All فارسی Download Run now جمع برداری
Polish All polski Download Run now Dodawanie wektorów
Russian All русский Download Run now Сложение векторов
Serbian All Српски Download Run now Сабирање вектора
Slovak All Slovenčina Download Run now Skladanie vektorov
Spanish All español Download Run now Adición de Vectores ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Adición de Vectores
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Adición de Vectores ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Telugu All Telugu Download Run now సదిశల సంకలనం; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Vektör Ekleme
Ukrainian All українська Download Run now Додавання векторів ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Cộng vector

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Brandon Li (developer)
 • Chris Malley (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Diana López Tavares
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js