สถานะของสาร: เบื้องต้น

สถานะของสาร: เบื้องต้น หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • อะตอม
 • โมเลกุล
 • สถานะของสสาร
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • อะตอม
 • โมเลกุล
 • สถานะของสสาร

คำอธิบาย

ความร้อน, ความเย็น และ การบีบอัดอะตอม และโมเลกุล และดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างของแข็ง, ของเหลว และ ก๊าซ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายลักษณะเฉพาะของสามสถานะ (ของแข็ง, ของเหลว และ ก๊าซ)
 • ทำนายที่อุณหภูมิต่างๆหรือ การเปลี่ยนความดันจะจะมีผลต่ออนุภาคอย่างไร
 • เปรียบเทียบอนุภาคในทั้งสามสถานะ
 • อธิบายการแช่แข็งและละลายในระดับโมเลกุล
 • จำได้ว่าสารที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน, รวมไปถึงการละลาย, แช่แข็ง และ จุดเดือด
เวอร์ชัน 1.1.8

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Introducción a los estados de la materia การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traduccion Diana y Mayra L) ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
States of Matter Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
States of Matter Basics - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
States of Matter PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mahoney Mahoney ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Chemistry Theater การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Phases of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
K-5
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
เคมี
คณิตศาสตร์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
K-5
บัณฑิตศึกษา
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
Undersøgelse til Stoftilstande Basis Marie Moustesgaard ม.ต้น การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Lei Geral dos Gases no "States of Matter: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Estados da Matéria no "States of Matter: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
States of matter simulations Joko Susilo ม.ต้น
ม.ปลาย
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
เคมี
States of Matte Inquiry Jeff Drach ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ เคมี
Gas laws simulation lab Dan Maley ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
ChemActivity: Phase Changes and Intermolecular Forces Mary van Opstal อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
States Of Matter Craig Reuter ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Gjendjet e materies : Bazat
Arabic All العربية Download Run now حالات المادة: أساسيات 
Basque All Euskara Download Run now Materiaren egoerak: oinarriak
Belarusian All беларускі Download Run now Агрэгатныя станы рэчыва: асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Agregatna stanja: osnovni nivo
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria: Básico ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Състояния на материята
Catalan All català Download Run now Estats de la matèria: Conceptes bàsics
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now States of Matter: Basics_物質三態:基礎
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 物质状态:基础
Croatian All hrvatski Download Run now Agregatna stanja:osnove
Danish All Dansk Download Run now Stoftilstande: Basis
Dutch All Nederlands Download Run now Aggregatietoestanden: eenvoudig
English All English Download Run now States of Matter: Basics
Finnish All suomi Download Run now Aineen olomuodot: Perusteet
French All français Download Run now Etats de la matière: les bases
Georgian All ქართული Download Run now ნივთიერების მდგომარეობები
German All Deutsch Download Run now Aggregatszustände: Grundbegriffe
Greek All Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά
Gujarati All Gujarati Download Run now પદાર્થના સ્વરૂપો by નિકુંજ સવાણી
Hebrew All עברית Download Run now מצבי צבירה: בסיס
Hindi All हिंदी Download Run now द्रव्य  की अवस्थाएँ - मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Halmazállapotok - alapok
Irish All Gaeilge Download Run now Staideanna Damhna: Buneolas
Italian All italiano Download Run now Stati della materia: introduzione
Japanese All 日本語 Download Run now 物質の三態: ベーシック
Kazakh All Kazakh Download Run now Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері
Korean All 한국어 Download Run now 물질의 상태: 기초편
Latvian All Latviešu Download Run now Vielas agregātstāvokļi: Pamati
Marathi All मराठी Download Run now पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Материйн Төлөв: Үндсэн
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Aggregattilstandar
Persian All فارسی Download Run now حالت های ماده: مقدماتی
Polish All polski Download Run now Stany skupienia: podstawy
Russian All русский Download Run now Агрегатное состояние вещества: основы
Serbian All Српски Download Run now Стања материје: основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky: základy
Slovenian All Slovenščina Download Run now Agregatno stanje in fazni prehodi
Spanish All español Download Run now Estados de la Materia: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Estados de la Materia: Fundamentos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Estados de la Materia: Intro ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Estados de la materia: Fundamentos
Swedish All svenska Download Run now Materiens tillstånd: Grunder
Telugu All Telugu Download Run now పదార్థ స్థితులు: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Tibetan All Tibetan Download Run now བེམ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་འབབ། ༼རྨང་གཞི།༽
Turkish All Türkçe Download Run now Maddenin Halleri: Temel Bilgiler
Ukrainian All українська Download Run now Стан речовини: Основи ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now مادّے کی مختلف حالتیں
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Yuen-ying Carpenter (lead designer, HTML5)
 • Amy Rouinfar (lead designer, HTML5)
 • Paul Beale (lead designer, Java)
 • Sarah McKagan (lead designer, Java)
 • Emily Moore (lead designer, Java)
 • Noah Podolefsky (lead designer, Java)
 • John Blanco (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Amy Hanson
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Actual Concepts