Graphing Slope-Intercept

สถานการณ์จำลองนี้ยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ท่านสามารถใช้งานได้แบบรุ่นภาษาอังกฤษ

Graphing Slope-Intercept หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สมการรูปความชัน-สวนตัดแกนของเสนตรง
 • กราฟของสมการเชิงเส้น

เนื้อหา

 • สมการรูปความชัน-สวนตัดแกนของเสนตรง
 • กราฟของสมการเชิงเส้น

คำอธิบาย

Explore slope-intercept form of a line. Connect the slope and y-intercept to the equation of the line. Challenge yourself in the line game!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • Graph a line given an equation in slope-intercept form.
 • Write an equation in slope-intercept form given a graphed line.
 • Predict how changing the values in a linear equation will affect the graphed line.
 • Predict how changing the graphed line will affect the equation.

Standards Alignment

Common Core - Math

8.EE.B.6
Use similar triangles to explain why the slope m is the same between any two distinct points on a non-vertical line in the coordinate plane; derive the equation y = mx for a line through the origin and the equation y = mx + b for a line intercepting the vertical axis at b.
8.EE.C.8a
Understand that solutions to a system of two linear equations in two variables correspond to points of intersection of their graphs, because points of intersection satisfy both equations simultaneously.
8.EE.C.8b
Solve systems of two linear equations in two variables algebraically, and estimate solutions by graphing the equations. Solve simple cases by inspection. For example, 3x + 2y = 5 and 3x + 2y = 6 have no solution because 3x + 2y cannot simultaneously be 5 and 6.
8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
เวอร์ชัน 1.1.9

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Games Remote Lesson ideas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amanda McGarry ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
Exploring Solving Systems of Linear Equations การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mary Burr ม.ต้น ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Middle School Math Sim Alignment ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Amanda McGarry ม.ต้น อื่นๆ คณิตศาสตร์
Função do 1° grau Rosalide Carvalho de Sousa e Francisco Régis Vieira Alves ม.ปลาย อื่นๆ คณิตศาสตร์
Retas e seus conceitos Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
Estudo de Pontos no plano Thamires Silva Aquino de Souza e Francisco Régis Vieira Alves ม.ต้น ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Explorando sistemas de ecuaciones lineales Mary Burr y Jeffrey Bush, traducido al español por Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Graphing Slope Intercept Fernanda Saavedra ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
GEOMETRIA ANALÍTICA ENVOLVENDO O ESTUDO DA RETA Cícera Fernandes; Francisco Regis Vieira Alves อื่นๆ ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept Carolyn Felknor ม.ต้น ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Graphing Systems of Equations Brock Atwood, Amanda Kurjak, Chelsea Tattershall ม.ต้น ชี้แนะ คณิตศาสตร์
Plano Cartesiano e Par Ordenado Eugeniano Brito Martins K-5 อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Paraqitja grafike e funksionit në trajtën eksplicite
Arabic All العربية Download Run now تمثيل تقاطع الميل بيانياً
Basque All Euskara Download Run now Maldaren adierazpen grafikoa
Bosnian All Bosanski Download Run now Prava-nagib-odsječak
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Inclinação e Intersecção
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 绘图:斜率与截距
Danish All Dansk Download Run now Graftegning, hældning og skæring
Dutch All Nederlands Download Run now Tekenen van helling-interval
French All français Download Run now Représenter à partir de l'équation réduite
German All Deutsch Download Run now Steigung und Achsenabschnitt
Greek All Ελληνικά Download Run now Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης
Hindi All हिंदी Download Run now आलेख :  ढाल -अंतःखंड 
Hungarian All magyar Download Run now Egyenes: meredekség-tengelymetszet
Italian All italiano Download Run now Rappresentazione Pendenza-Intercetta
Japanese All 日本語 Download Run now 一次関数の傾きと切片
Kazakh All Kazakh Download Run now Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі
Korean All 한국어 Download Run now 그래프 기울기-절편
Latvian All Latviešu Download Run now Taisnes vienādojuma attēlošana
Maori All Maori Download Run now Te Rōnaki me te Pūtahi Kauwhata
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Налуу-Хэрчимийн График
Persian All فارسی Download Run now نمودار شیب - تقاطع
Polish All polski Download Run now Proste: nachylenie, przecięcie z osią
Russian All русский Download Run now Уравнение прямой с угловым коэффициентом
Serbian All Српски Download Run now Права-нагиб-одсечак
Slovak All Slovenčina Download Run now Smernica-Priesečník grafu
Spanish All español Download Run now Graficando Rectas Pendiente-Intersección ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Representación Intercepto-Pendiente
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Graficando Rectas Pendiente-Intersección ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Räta linjens ekvation 1
Turkish All Türkçe Download Run now Eğim-Kesişim Çizimi
Ukrainian All українська Download Run now Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồ thị độ dốc - đoạn chắn

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amanda McGarry (lead)
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js