2 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ 물질의 상태

กิจกรรมการเรียนการสอน