2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 물질의 상태

ක්‍රියාකාරකම්