Polaridade e Solubilidade de Substâncias


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Polaridade e Solubilidade de Substâncias
คำบรรยาย Atividade para o professor trabalhar os conteúdos de polaridade e os fatores que influenciam a solubilidade de substâncias.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Solubilidade; Polaridade
สถานการณ์จำลอง Molecule Polarity (HTML5), สภาพขั้วของโมเลกุล


ผู้เขียน Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio
โรงเรียน/หน่วยงาน PGECM - IFCE Campus Fortaleza
ส่งข้อมูลแล้ว 1/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/9/2018