Uma proposta de estudo de gráficos de equações do segundo grau


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Uma proposta de estudo de gráficos de equações do segundo grau
คำบรรยาย Compreender o formato e o gráfico de uma equação de segundo grau; Estudo dos coeficientes de uma equação do segundo grau;
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Equação do segundo grau ; Gráfico; delta ; Fórmula de Bhaskara
สถานการณ์จำลอง Equation Grapher


ผู้เขียน Ana Carla Pimentel Paiva; Francisco Régia Vieira Alves
โรงเรียน/หน่วยงาน Ana Carla Pimentel Paiva
ส่งข้อมูลแล้ว 1/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/9/2018