Energy Forms Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Forms Clicker Questions
คำบรรยาย Powerpoint presentation with clicker questions about different energy forms and changing energy forms.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ energy, energy form, energy transfer, kinetic, potential
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด, พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5), พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน Dr. Wendy Adams
โรงเรียน/หน่วยงาน University of Northern Colorado
ส่งข้อมูลแล้ว 20/8/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/8/2015