LC Lab with Simulation


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง LC Lab with Simulation
คำบรรยาย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ inductance
สถานการณ์จำลอง ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก


ผู้เขียน David Carroll
โรงเรียน/หน่วยงาน Plano ISD
ส่งข้อมูลแล้ว 13/5/2009
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/5/2009