ඕම්ගේ නියමය

ඕම්ගේ නියමය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ඕම්ගේ' නියමය
 • පරිපථ
 • ධාරාව
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ඕම්ගේ' නියමය
 • පරිපථ
 • ධාරාව
 • ප්‍රතිරෝධය
 • වෝල්ටීයතාවVoltage

විස්තර

See how the equation form of Ohm's law relates to a simple circuit. Adjust the voltage and resistance, and see the current change according to Ohm's law.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Predict how current will change when resistance of the circuit is fixed and voltage is varied.
 • Predict how current will change when voltage of the circuit is fixed and resistance is varied.
අනුවාදය 1.4.7

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

Sound Features

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Basic Electricity: short inquiry activities includes ideas for several sims රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
MS
UG-Intro
HW
Lab
CQs
Physics
De Resistencia y Ley de Ohm රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (traducción Diana López) HS
MS
Remote
HW
Lab
Guided
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
MS
UG-Adv
HS
K-5
Grad
HW
Discuss
Physics
Astronomy
Mathematics
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Chemistry
Earth Science
Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Biology
Earth Science
Physics
Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Chemistry
Biology
Physics
Mathematics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Mathematics
Physics
Chemistry
Pràctica llei d'Ohm Nil Toro HS HW
Discuss
Guided
Other
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Physics
Chemistry
Biology
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS Other Physics
Ohm's Law SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya HS Lab Physics
De wet van Ohm Roland Van Kerschaver MS
K-5
Guided Physics
Ohm's Law Relationships Alexandra Chukhareva MS
HS
Guided
Lab
Physics
Magnets, Electromagnets and Ohm's Law Lab! Jamie Schoenberger MS Guided
Lab
Physics
Student Guide for PhET - Ohm's Law in html5 Brian Libby MS
HS
HW
Guided
Physics
Up and Down Dinamar Tolin, Decerie Austria and Maria Grace Tabulong HS
MS
HW
Guided
Physics
Ohm's Law SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta HS Lab Physics
LKS Suci Nujul Hayati K-5 Lab Physics
Lei de Ohm Filipa Batalha HS Lab
HW
Physics
Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: utilizando um recurso de eletricidade Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves MS HW
Other
Lab
Mathematics
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
HS
MS
Other
Discuss
HW
Guided
Other
Mathematics
Physics
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
MS
HS
UG-Intro
Discuss
Demo
Guided
Lab
HW
Physics
Earth Science
Other
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
MS
Other
HW
Guided
Lab
Other
Physics
Mathematics
Other
Earth Science
1ª Lei de Ohm no "Ohm's Law (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
HS
Other
HW
Guided
Mathematics
Physics
Earth Science
Lei de Ohm Michele Maria Paulino Carneiro Moreira e Mairton Cavalcante Romeu HS
MS
HW
Lab
Other
Guided
Physics
Atividade Lei de Ohm Davison Lucas Mendes Viana MS
HS
Guided Physics
Atividade Ensino Lei de Ohm EDILAINE SANTIAGO HS Guided
Lab
Physics
Simulações no Ensino - Lei de Ohm Jessyka Lage Melo HS Guided Physics
LEY DE OHM FRANCISCO CRUZ CANTU HS HW
Guided
Lab
Physics
Mathematics
Laboratorio Virtual basado en el Aprendizaje Activo de la Física para abordar la Ley de Ohm y la Resistencia en un elemento conductor Diego Fernando Becerra Rodríguez UG-Intro
UG-Adv
Lab Physics

භාෂාව බාගත කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට Tips
Albanian All shqip Download Run now Ligji i Omit
Basque All Euskara Download Run now Ohm-en legea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 部分电路欧姆定律
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Ohm's Law_歐姆定律
Croatian All hrvatski Download Run now Ohmov Zakon
Dutch All Nederlands Download Run now Wet van Ohm
Estonian All Eesti Download Run now Ohmi seadus
Finnish All suomi Download Run now Ohmin laki
French All français Download Run now Loi d'Ohm
Gallegan All Gallegan Download Run now Lei de Ohm
Georgian All ქართული Download Run now ომის კანონი
Hebrew All עברית Download Run now חוק אוהם
Hindi All हिंदी Download Run now ओहम का नियम 
Hungarian All magyar Download Run now Ohm-törvény
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Ohm
Irish All Gaeilge Download Run now Dlí Ohm
Italian All italiano Download Run now Legge di Ohm
Japanese All 日本語 Download Run now オームの法則
Kannada All Kannada Download Run now ಓಮ್ ನ ನಿಯಮ
Kazakh All Kazakh Download Run now Ohm's Law
Korean All 한국어 Download Run now 옴의 법칙
Lao All Lao Download Run now ກົດເກນໂອມ
Latvian All Latviešu Download Run now Oma likums
Macedonian All македонски Download Run now Омов закон
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Hukum Ohm
Malayalam All Malayalam Download Run now ഓം നിയമം
Maori All Maori Download Run now Te Ture a Ohm
Marathi All मराठी Download Run now ओहमचा नियम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Омын хууль
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Ohms lov
Oriya All Oriya Download Run now ଓମ୍‍ଙ୍କ ନିୟମ 
Persian All فارسی Download Run now قانون اهم
Polish All polski Download Run now Prawo Ohma
Portuguese All português Download Run now Lei de Ohm
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Lei de Ohm ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Legea lui Ohm
Russian All русский Download Run now Закон Ома для участка цепи
Serbian All Српски Download Run now Омов закон
Slovak All Slovenčina Download Run now Ohmov zákon
Slovenian All Slovenščina Download Run now Ohmov zakon
Swahili All Swahili Download Run now Sheria ya Ohm
Swedish All svenska Download Run now Ohms lag
Tamil All Tamil Download Run now ஓமின் விதி
Thai All ไทย Download Run now กฏของโอห์ม
Turkish All Türkçe Download Run now Ohm Kanunu
Turkmen All Turkmen Download Run now Omuň kanuny
Ukrainian All українська Download Run now закон Ома ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Urdu All Urdu Download Run now اوم کا قانون
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Định luật Ohm
අරාබි All العربية Download Run now قانون أوم
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now قانون أوم
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Om qanunu
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Ohm's Law
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Νόμος του Ωμ
චෙක් All čeština Download Run now Ohmův zákon
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Ohmsches Gesetz
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ཨོམ་གྱི་གརྟན་ཁྲིམས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Ohms lov
බල්ගේරියානු All български Download Run now Закон на Ом
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Закон Ома
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Omov zakon
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Ley de Ohm ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Ley de Ohm
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Ley de Ohm ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • John Blanco (developer)
 • Ariel Paul
 • Mindy Gratny (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs