අණුක හැඩ

අණුක හැඩ තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • VSEPR
 • එකසර යුවල
 • බන්ධන
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • VSEPR
 • එකසර යුවල
 • බන්ධන
 • බන්ධන කෝණය
 • අණු
 • Molecular Geometry
 • Electron Geometry

විස්තර

Explore molecule shapes by building molecules in 3D! How does molecule shape change with different numbers of bonds and electron pairs? Find out by adding single, double or triple bonds and lone pairs to the central atom. Then, compare the model to real molecules!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Recognize that molecule geometry is due to repulsions between electron groups.
 • Recognize the difference between electron and molecular geometry.
 • Name molecule and electron geometries for molecules with up to six electron groups surrounding a central atom.
 • Compare bond angle predictions from the VSEPR-based model to real molecules.
 • Describe how lone pairs affect bond angles in real molecules.
අනුවාදය 1.2.8

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Chemistry
Molecule Shapes - Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Chemistry
Molecule Shapes - Guided-Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Timothy Herzog, Emily Moore UG-Intro Guided Chemistry
Molecule Shapes- inquiry රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
CQs
HW
Chemistry
Molecular Geometry Flash Cards රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Alycia Palmer UG-Intro
HS
Guided Chemistry
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Earth Science
Biology
Chemistry
Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Biology
Chemistry
Earth Science
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Mathematics
Chemistry
Biology
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Mathematics
Chemistry
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
HS
UG-Adv
Grad
UG-Intro
Discuss
HW
Mathematics
Physics
Astronomy
Chemistry
Molecular Geometry Activity William Ferguson HS Lab
Remote
Guided
Chemistry
Using the Molecular Shapes PhET Simulation: Concept Development for Understanding Molecular Geometry and Shape Jack Eichler, Ellen Yezierski UG-Intro Guided Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Physics
Biology
Chemistry
It’s All in the Shape: II. Discovering the Behavior of Polar Molecules Scott Sinex UG-Intro
UG-Adv
HS
Remote
Lab
Guided
Chemistry
Molecule Design Challenge Pre-Activity Ashley Webb HS Other
Guided
Other
Chemistry
VSEPR and Polarity Jeff Drach HS Guided Chemistry
Student Guide for PhET - Molecule Shapes in html5 Brian Libby HS Guided
HW
Chemistry
Molecule Shapes BASICS Aaron Keller HS
UG-Intro
Lab
Guided
Chemistry
Molecule Shapes Advanced Aaron Keller UG-Adv
HS
UG-Intro
Lab
Guided
Chemistry
PhET Shapes Inquiry Lab Michael Kwasny HS Guided
Lab
Chemistry
Geometria molecular Ana Luísa Carneirinho HS Guided
HW
Chemistry
Geometria Molecular Virna Pereira de Araújo e Ana Karine Portela Vasconcelos HS Lab
Guided
Chemistry
Geometria Molecular Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio MS
HS
Guided Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Forma Molekulash
Basque All Euskara Download Run now Molekulen formak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 分子形状
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Molecule Shapes_分子形狀
Dutch All Nederlands Download Run now Vormen van moleculen
Finnish All suomi Download Run now Molekyylin muoto
French All français Download Run now VSEPR
Gallegan All Gallegan Download Run now Formas Moleculares
Gujarati All Gujarati Download Run now પરમાણુ આકારો -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now צורות מולקולה
Hungarian All magyar Download Run now Molekulaalakok
Irish All Gaeilge Download Run now Cruthanna móilín
Italian All italiano Download Run now Modelli molecolari
Japanese All 日本語 Download Run now 分子の形
Kannada All Kannada Download Run now ಅಣು ಆಕಾರಗಳು
Kazakh All Kazakh Download Run now Молекул пішіндері
Korean All 한국어 Download Run now 분자 구조
Latvian All Latviešu Download Run now Molekulu struktūras
Macedonian All македонски Download Run now Облици на молекул
Maori All Maori Download Run now Molecule Shapes
Marathi All मराठी Download Run now रेणूचे आकार
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Молекул Байгуулалт
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Molekylform
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Molekylformer
Persian All فارسی Download Run now شکل های مولکول
Polish All polski Download Run now Kształty cząsteczek
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Geometria Molecular
Russian All русский Download Run now Формы молекул
Serbian All Српски Download Run now Облици молекула
Slovak All Slovenčina Download Run now Tvary molekúl
Swedish All svenska Download Run now Molekylformer
Tamil All Tamil Download Run now மூலக்கூறு வடிவங்கள்
Telugu All Telugu Download Run now అణు ఆకృతులు / ఆకారాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now รูปร่างโมเลกุล
Turkish All Türkçe Download Run now Molekül Şekilleri
Turkmen All Turkmen Download Run now Molekulanyň şekili
Ukrainian All українська Download Run now Форми молекул ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hình dạng phân tử
අරාබි All العربية Download Run now أشكال الجزئ
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Molecule Shapes
කැටලන් All català Download Run now Geometries moleculars
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Σχήματα μορίων
චෙක් All čeština Download Run now Tvary molekul
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Molekülgeometrien
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Molekyleformer
බල්ගේරියානු All български Download Run now Форма на молекулите
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Oblici molekule
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Forma de la Molécula ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Formas de una Molécula
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Forma de la Molécula
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Formas de la molécula

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Emily B. Moore (lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Julia Chamberlain
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • liberation-sans-regular-subset-numeric-degrees.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r71-CanvasRenderer.js
 • three-r71-Projector.js
 • three-r71.js
 • typedarray-44f09cf.js