352 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල wave properties

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්