353 хайлтын үр дүн wave properties-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд