40 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල proportional reasoning

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්