වර්ගඵලය ආකෘති හඳුන්වාදීම - Factors | නිෂ්පාදන | Area Model - PhET Interactive Simulations

වර්ගඵලය ආකෘති හඳුන්වාදීම

වර්ගඵලය ආකෘති හඳුන්වාදීම simulation

Topics

 • Factors
 • නිෂ්පාදන
 • Area Model
 • ගුණ කිරීම
 • Partial Products

Sample Learning Goals

 • Recognize that area represents the product of two numbers.
 • Develop and justify a strategy that uses the area model to simplify a multiplication problem.
 • Represent a multiplication problem as the proportional area of a rectangle.
 • Looks for patterns in the total area calculation.

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 4.OA.A.1

 • 3.OA.B.5

 • 3.OA.A.3

 • 3.OA.A.1

 • 3.MD.C.7d

 • 3.MD.C.7c

 • 3.MD.C.7

 • 2.OA.C.4

 • 2.NBT.A.2

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.3