40 хайлтын үр дүн proportional reasoning-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд