583 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල periodic motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්