139 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල hydrogen atom

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්