134 хайлтын үр дүн hydrogen atom-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд