130 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල gravitational potential

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්