130 хайлтын үр дүн gravitational potential-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд