170 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල gravitational acceleration

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්