170 хайлтын үр дүн gravitational acceleration-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд