70 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල electron transfer

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්