70 хайлтын үр дүн electron transfer-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд