326 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල balancing forces

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්