112 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල atomic symbol

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්