238 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල atomic mass

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්