103 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල angular acceleration

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්