121 хайлтын үр дүн angular acceleration-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд