178 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Universal Gravitational Constant

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්