183 хайлтын үр дүн Universal Gravitational Constant-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд