193 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Potential Difference

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්