193 хайлтын үр дүн Potential Difference-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд