283 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Internal energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්