342 хайлтын үр дүн Internal energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд